Brugerbetingelser

1. Indledning

1.1 Disse generelle vilkår samt øvrige abonnementsspecifikke vilkår (tilsammen ”Aftalen”) regulerer virksomheders (”Virksomheden”) brug af en af CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, (”CarBuddii”) udviklet app, der gør det muligt for virksomheder at generere digitale udlejningskontrakter og køresedler til brug for prøvekørsler af personbiler og motorcykler mm. (”Appen”), samt det tilhørende administrationsværktøj.

2. Licens

2.1 CarBuddii giver hermed Virksomheden en royaltybærende, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, ikke-sublicensbar, ikke-overdragelig licens til at anvende i) Appen med det formål at generere udlejningskontrakter og køresedler for personer, der ønsker at prøvekøre personbiler og/eller motorcykler mm., samt ii) CarBuddiis online administrationsværktøj, hvor der blandt andet er adgang til de udlejningskontrakter og køresedler, der genereres.

2.2 Alle medarbejdere, der er ansat hos Virksomheden, og som anvender Appen, skal oprettes som brugere (”Brugere”) af Appen. Alene Brugere, der i forbindelse med oprettelsen har fået udstedt et personligt password, er berettiget til at anvende Appen i henhold til Aftalen. Brugere må ikke give tredjemand adgang til Appen, ligesom Brugere ikke må videregive deres personlige password til tredjemand. Brugere må alene foretage login på Appen fra én enhed (eksempelvis pc, tablet, telefon) ad gangen. Den enkelte Brugers ret til at avende Appen ophører automatisk og uden yderligere varsel, såfremt den pågældende ophører med at være ansat hos Virksomheden.

2.3 Virksomheden indestår for, at Virksomheden og dennes enkelte Brugere ikke i) anvender Appen eller administrationsværktøjet i strid med Aftalen, ii) indtaster, uploader eller på anden vis overfører materiale, herunder data, tekst, grafik eller billeder, i strid med lovgivningen eller tredjemands rettigheder, eller iii) kopierer, modificerer, ændrer, bearbejder, dekompilerer eller foretager reverse engineering af Appen eller administrationsværktøjet, medmindre retten hertil måtte følge af ufravigelige lovregler.

2.4 Virksomheden indestår endvidere for, at Appen og administrationsværktøjet alene anvendes i overensstemmelse med den af CarBuddii udarbejdede instruktion, og at de oplysninger, der indtastes vedrørende de enkelte personer, for hvem Appen anvendes til at generere køresedler eller udlejningskontrakter (“Slutkunder”), i enhver henseende er korrekte.

3. Immaterielle rettigheder

3.1 Nærværende Aftale medfører ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Virksomheden. CarBuddii (eller dennes licensgivere) bevarer alle rettigheder til Appen, administrationsværktøjet og alt øvrigt materiale, som CarBuddi måtte stille til rådighed, herunder, men ikke begrænset til, kildekode samt tekst, musik, lyd, billeder, grafik og video.

4. Drift, vedligeholdelse og opdateringer

4.1 CarBuddii vedligeholder og foretager løbende opdateringer af Appen og administrationsværktøjet. Virksomheden vil få adgang til opdateringer i det omfang, CarBuddii måtte udvikle og frigive sådanne.

4.2 CarBuddii er til enhver tid berettiget til at foretage de tekniske omlægninger eller ændringer i Appen eller administrationsværktøjet, som CarBuddii finder hensigtsmæssige. CarBuddii vil tilstræbe at begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre Virksomheden.

4.3 Carbuddii tilstræber i øvrigt højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser, herunder i relation til strømsvigt, virusangreb, netværksfejl, internetnedbrud eller lignende.

5. Licensbetaling

5.1 Virksomheden skal betale CarBuddii en licens (”Licensbetalingen”) i henhold til nærmere aftale.

5.2 Licensbetalingen betales for hver Bruger, der i hele eller dele af den pågældende måned har haft adgang til at benytte Appen i henhold til punkt 2.2. Licensbetalingen betales for hver Bruger, der i hele eller dele af det pågældende kvartal har haft adgang til at benytte Appen i henhold til punkt 2.2.

5.3 Licensbetalingen betales kvartalsvis forud, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er netto otte (8) dage fra fakturadato.

5.4 CarBuddii er til enhver tid berettiget til at regulere den aftalte Licensbetaling med mindst en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Kan Virksomheden ikke acceptere den varslede ændring af Licensbetalingen, er Virksomheden berettiget til, uanset punkt 6, at opsige Aftalen med virkning fra tidspunktet for ændringens ikrafttræden ved mindst fjorten (14) dages forudgående skriftligt varsel til CarBuddii.

6. Ikrafttræden og ophør

6.1 Aftalen træder i kraft ved Virksomhedens accept heraf, og løber indtil den opsiges i henhold til punkt 6.2.

6.2 Aftalen kan opsiges af en part med en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af et kvartal.

6.3 Ved Aftalens ophør, uanset årsag, skal Virksomheden betale CarBuddii eventuelle udestående Licensbetalinger inden for syv (7) arbejdsdage.

7. Misligholdelse

7.1 Uanset punkt 6.1 og 6.2 kan en part ved skriftlig meddelelse til den anden part ophæve Aftalen uden yderligere varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

7.2 Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet forsinket betaling, Virksomhedens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs samt enhver uretmæssig anvendelse af Appen.

7.3 CarBuddii forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden ansvar midlertidigt at afbryde for adgangen til Appen eller administrationsværktøjet med eller uden varsel, herunder eksempelvis i tilfælde af, at CarBuddii får mistanke om, at Appen anvendes i strid med Aftalen.

8. Force Majeure

8.1 En part er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis det kan godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes en begivenhed, der er uden for den pågældende parts kontrol (force majeure), herunder eksempelvis i tilfælde af krig, naturkatastrofer, terrorangreb, sabotage eller brand.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Appen og det tilhørende administrationsværktøj stilles til rådighed som den/det er og forefindes på tidspunktet for Aftalens indgåelse med de eventuelle opdateringer og ændringer, som CarBuddii eventuelt måtte stille til rådighed. CarBuddii påtager sig intet ansvar, herunder for direkte eller indirekte tab, som Virksomheden måtte lide som følge af dennes brug af Appen eller administrationsværktøjet, herunder tab af omsætning, mistet fortjeneste eller besparelse, tab af goodwill eller skade på omdømme. Virksomhedens misligholdelsesbeføjelser er i tilfælde af CarBuddiis misligholdelse begrænset til ophævelse af Aftalen i medfør af punkt 7.1.

9.2 Virksomheden bærer risikoen for egen hardware og tekniske forhold. Det påhviler til enhver tid Virksomheden at sikre sig, at systemkrav er opfyldt med henblik på at kunne anvende Appen og administrationsværktøjet tilfredsstillende.

9.3 Virksomhedens eller CarBuddiis ansvar i medfør af Aftalen kan i intet tilfælde overstige den samlede Licensbetaling i de seneste seks (6) måneder forud for den ansvarspådragende hændelse.

10. Overdragelse

10.1 Virksomheden kan ikke uden skriftligt samtykke fra CarBuddii overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen.

10.2 CarBuddii er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

11. Databehandling

11.1 Virksomheden er dataansvarlig, og CarBuddii er databehandler, for så vidt angår de personoplysninger om Slutkunder, som indtastes i Appen med henblik på at generere udlejningskontrakter eller køresedler, eller som i forbindelse hermed indtastes i administrationsværktøjet. Der henvises til særskilt indgået Databehandleraftale. CarBuddii påtager sig intet ansvar for opfyldelse af Virksomhedens forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder dennes forpligtelse til at give datasubjekterne, herunder Slutkunderne, meddelelse vedrørende behandling af deres personoplysninger.

11.2 Virksomheden forpligter sig til at sikre, at Slutkunderne gøres bekendt med Virksomhedens persondatapolitik, inden der indtastes personoplysninger i Appen eller i administrationsværktøjet.

11.3 CarBuddii er berettiget til at anvende personoplysninger og andre data indsamlet gennem Appen til udarbejdelse af statistik, markedsanalyser og kundeadfærdsmønstre. CarBuddii er selvstændigt dataansvarlig for behandling af personoplysninger efter dette punkt 11.3. Virksomheden forpligter sig til, at overlade indtastning af personoplysninger og accept af vilkår til Slutkunderne, så det sikres, at disse gøres bekendt med CarBuddiis persondatapolitik, som der linkes til i Appen.

12. Fortrolighed

12.1 Parterne forpligter sig hver især til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som relaterer sig til den anden part, medmindre i) de pågældende oplysninger bliver offentligt tilgængelige, ii) den part, som oplysningerne relaterer sig til, skriftligt samtykker til videregivelsen, eller iii) videregivelse er påkrævet i henhold til lov, dom eller administrativ beslutning truffet af en kompetent offentlig myndighed. Anvendelse af fortrolig information, som modtages under denne Aftale, må alene ske i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen, medmindre andet er aftalt.

13. Ændringer af vilkår

13.1 Med forbehold for punkt 5.4 kan nærværende Aftale af CarBuddii ændres med fjorten (14) dages skriftligt varsel til Virksomheden. Såfremt Virksomheden ikke kan acceptere de varslede ændringer, er Virksomheden berettiget til at opsige Aftalen med virkning fra varslets udløb ved forudgående skriftligt varsel til CarBuddii.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Denne Aftale og enhver tvist, der måtte opstå mellem CarBuddii og Virksomheden, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.