Brugerbetingelser

1. Indledning

1.1  Disse generelle vilkår samt øvrige abonnementsspecifikke vilkår (tilsammen ”Aftalen”) regulerer bilforhandleres (”Bilforhandleren”) brug af en af CarBuddii ApS, CVR-nr. 37510750 (”CarBuddii”) udviklet app, der gør det muligt for Bilforhandleren at generere digitale køresedler til brug for prøvekørsler af personbiler og motorcykler (”Appen”), samt det tilhørende administrationsværktøj.

2. Licens

2.1  CarBuddii giver hermed Bilforhandleren en royaltybærende, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, ikke-sublicensbar , ikke-overdragelig licens til at anvende i) Appen med det formål at generere køresedler for personer, der ønsker at prøvekøre personbiler og/eller motorcykler, samt ii) CarBuddiis online administrationsværktøj, hvor der blandt andet er adgang til de køresedler, der genereres.

2.2  Alle medarbejdere der er ansat hos Bilforhandleren, og som anvender Appen, skal oprettes som brugere (”Brugere”) af Appen. Alene Brugere der i forbindelse med oprettelsen har fået udstedt et personligt password er berettiget til at anvende Appen i henhold til Aftalen. Brugere må ikke give tredjemand adgang til Appen, ligesom Brugere ikke må videregive deres personlige password til tredjemand. Brugere må alene foretage login på Appen fra én enhed (eksempelvis pc, tablet, telefon) ad gangen. Den enkelte Brugers ret til at avende Appen ophører automatisk og uden yderligere varsel, såfremt den pågældende ophører med at være ansat hos Bilforhandleren.

2.3  Bilforhandleren indestår for, at Bilforhandleren og dennes enkelte Brugere ikke i) anvender Appen eller administrationsværktøjet i strid med Aftalen, ii) indtaster, uploader eller på anden vis overfører materiale, herunder data, tekst, grafik eller billeder, i strid med lovgivningen eller tredjemands rettigheder, eller iii) kopierer, modificerer, ændrer, bearbejder, dekompilerer eller foretager reverse engineering af Appen eller administrationsværktøjet, medmindre retten hertil måtte følge af ufravigelige lovregler.

2.4  Bilforhandleren indestår endvidere for, at Appen og administrationsværktøjet alene anvendes i overensstemmelse med den af CarBuddii udarbejdede instruktion, og at de oplysninger, der indtastes vedrørende de enkelte Prøvekørere i enhver henseende er korrekte.

3. Immaterielle rettigheder

3.1  Nærværende Aftale medfører ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Bilforhandleren. CarBuddii (eller dennes licensgivere) bevarer alle rettigheder til Appen, administrationsværktøjet og alt øvrigt materiale som CarBuddi måtte stille til rådighed, herunder, men ikke begrænset til, kildekode samt tekst, musik, lyd, billeder, grafik og video.

4. Drift, vedligeholdelse og opdateringer

4.1  CarBuddii vedligeholder og foretager løbende opdateringer af Appen og administrationsværktøjet. Bilforhandleren vil få adgang til opdateringer i det omfang CarBuddii måtte udvikle og frigive sådanne.

4.2  CarBuddii er til enhver tid berettiget til at foretage de tekniske omlægninger eller ændringer i Appen eller administrationsværktøjet, som CarBuddii finder hensigtsmæssige. CarBuddii vil tilstræbe at begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre Bilforhandleren.

4.3  CarBuddii tilstræber i øvrigt højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser, herunder i relation til strømsvigt, virusangreb, netværksfejl, internetnedbrud eller lignende.

5. Licensbetaling

5.1  Bilforhandleren skal betale CarBuddii en licens (”Licensbetalingen”) i henhold til nærmere aftale.

5.2  Licensbetalingen betales for hver Bruger, der i hele, eller dele af, det pågældende kvartal har haft adgang til at benytte Appen i henhold til punkt 1 og punkt 2.2.

5.3  Licensbetalingen betales kvartalsvis forud, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er netto otte (8) dage fra fakturadato.

5.4  CarBuddii er til enhver tid berettiget til at regulere den aftalte Licensbetaling med mindst en (1) måneds skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned. Kan Bilforhandleren ikke acceptere den varslede ændring af Licensbetalingen er Bilforhandleren berettiget til, uanset punkt 6, at opsige Aftalen med virkning fra tidspunktet for ændringens ikrafttræden ved mindst fjorten (14) dages forudgående skriftligt varsel til CarBuddii.

6. Ikrafttræden og ophør

6.1  Aftalen træder i kraft ved Bilforhandlerens accept heraf, og løber indtil de opsiges i henhold til punkt 2 eller ophører i henhold til punkt 8.

6.2  Aftalen kan opsiges af en part med minimum en (1) måneds skriftlig varsel til udgangen af et kvartal.

6.3  Ved Aftalens ophør, uanset årsag, skal Bilforhandleren betale CarBuddii eventuelle udestående Licensbetalinger indenfor syv (7) arbejdsdage

7. Misligholdelse

7.1  Uanset punkt 1 og 7.2 kan en part ved skriftlig meddelelse til den anden part ophæve Aftalen uden yderligere varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part væsentlig misligholder sine forpligtelser i medfør af Aftalen.

7.2  Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet forsinket betaling, Bilforhandlerens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs samt enhver uretmæssig anvendelse af Appen.

7.3  CarBuddii forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden ansvar midlertidigt at afbryde for adgangen til Appen eller administrationsværktøjet med eller uden varsel, herunder eksempelvis i tilfælde af, at CarBuddii får mistanke om at Appen anvendes i strid med Aftalen.

8. Force Majeure

8.1  En part er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis det kan godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes en begivenhed, der er uden for den pågældende parts kontrol (force majeure), herunder eksempelvis i tilfælde af krig, naturkatastrofer, terrorangreb, sabotage eller brand.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1  Appen og det tilhørende administrationsværktøj stilles til rådighed som den/det er og forefindes på tidspunktet for Aftalens indgåelse med de eventuelle opdateringer og ændringer, som CarBuddii eventuelt måtte stille til rådighed. CarBuddii påtager sig intet ansvar, herunder for direkte eller indirekte tab, som Bilforhandleren måtte lide som følge af dennes brug af Appen eller administrationsværktøjet, herunder tab af omsætning, mistet fortjeneste eller besparelse, tab af goodwill eller skade på omdømme. Bilforhandlerens misligholdelsesbeføjelser er i tilfælde af CarBuddiis misligholdelse begrænset til ophævelse af Aftalen i medfør af punkt 1.

9.2  Bilforhandleren bærer risikoen for egen hardware og tekniske forhold. Det påhviler til enhver tid Bilforhandleren at sikre sig, at systemkrav er opfyldt med henblik på at kunne anvende Appen og administrationsværktøjet tilfredsstillende.

9.3  Bilforhandlerens eller CarBuddiis ansvar i medfør af Aftalen kan i intet tilfælde overstige den samlede Licensbetaling i de seks (6) måneder forud for den ansvarspådragende hændelse.

10. Overdragelse

10.1  Bilforhandleren kan ikke uden skriftligt samtykke fra CarBuddii overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen.

10.2  CarBuddii er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

11. Databehandling

11.1  Bilforhandleren er dataansvarlig, og CarBuddii er databehandler for så vidt angår de personoplysninger om Prøvekørere, der indtastes i Appen med henblik på at generere køresedler eller i administrationsværktøjet. Der henvises til særskilt indgået Databehandleraftale. CarBuddii påtager sig intet ansvar for opfyldelse af Bilforhandlerens forpligtelser i henhold til persondatalovgivningen, herunder dennes forpligtelse til at give datasubjekterne, herunder Prøvekørerne, meddelelse vedrørende behandling af deres personoplysninger.

12. Fortrolighed

12.1  Parterne forpligter sig hver især til ikke at videregive fortrolige oplysninger som relaterer sig til den anden part medmindre, at i) de pågældende oplysninger bliver offentlige tilgængelige, ii) den pågældende part skriftligt samtykker til videregivelsen eller iii) videregivelse er påkrævet i henhold til lov, dom eller administrativ beslutning truffet af en kompetent offentlig myndighed. Anvendelse af fortrolig information som modtages under denne Aftale må alene ske i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen, medmindre andet er aftalt.

13. Ændringer af vilkår

13.1  Med forbehold for punkt 5.4 kan nærværende Aftale af CarBuddii ændres med fjorten (14) dages skriftlig varsel til Bilforhandleren. Såfremt Bilforhandleren ikke kan acceptere de varslede ændringer, er Bilforhandleren berettiget til at opsige Aftalen med virkning fra varslets udløb ved forudgående skriftligt varsel til CarBuddii.

14. Lovvalg og værneting

14.1  Denne Aftale og enhver tvist, der måtte opstå mellem CarBuddii og Bilforhandleren er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Retten i Aarhus.