Lisensvilkår

1. Innledning

1.1. Disse generelle vilkår samt eventuelle abonnementsspesifikke vilkår (samlet "Avtalen") regulerer virksomhetens ("Lisensinnehaver") bruk av en applikasjon utviklet av CarBuddii A/S, org.nr. 37510750, ("Lisensgiver"), som muliggjør Lisensinnehavers håndtering av lead management, kjøresedler og leiekontrakter for motoriserte kjøretøy ("Applikasjonen") i digital form.

1.2. Applikasjonen tilbys basert på moduler (Moduler), hvorved Lisensinnehaver kan tilkjøpe deltilgang til funksjonalitet i Applikasjonen.

2. Lisensvilkår

2.1. Lisensgiver tildeler herved Lisensinnehaver en royaltypliktig, ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-underlisensierbar (i henhold til pkt. 2.2), ikke-overførbar lisens til å bruke Applikasjonen i de filialene gjennom hvilke Lisensinnehaver driver sin virksomhet.

2.2. Lisensinnehaver er berettiget til å opprette filialer og ansatte (Brukere) som brukere av Applikasjonen. Kun registrerte Brukere er berettiget til å bruke Applikasjonen i henhold til Avtalen.

2.3. Lisensinnehaver garanterer at deres Brukere ikke i) bruker Applikasjonen i strid med vilkårene i Avtalen, ii) taster inn, laster opp eller på annen måte overfører materiale, inkludert data, tekst, grafikk eller bilder, i strid med lovgivningen eller tredjeparts rettigheter, eller iii) kopierer, modifiserer, endrer, behandler, dekompilerer eller utfører omvendt ingeniørvirksomhet på Applikasjonen, med mindre retten til dette følger av ufravikelige lovbestemmelser samt iv) at Brukere ikke gir tredjepart tilgang til Applikasjonen.

2.4. Lisensinnehaver garanterer videre at Applikasjonen kun brukes i samsvar med instruksjonene utarbeidet av Lisensgiver, og at de opplysninger som tastes inn er korrekte i alle henseender, samt at alle relevante data om enkeltpersoner ("Sluttkunder") blir informert om eventuelt aksepterte vilkår for videreformidling av Sluttkundens informasjon.

2.5. Avtalen medfører ingen overføring av immaterielle rettigheter til Lisensinnehaver. Lisensgiver (eller dennes lisensgivere) beholder alle rettigheter til Applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, kildekoden samt tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk og video.

3. Lisens og betaling

3.1. Lisensinnehaveren skal for Applikasjonen betale lisensgiveren en månedlig lisens ("Lisensbetaling") på NOK XXXXX eksklusiv merverdiavgift per måned per filial, som i hele eller deler av den gjeldende måneden har hatt tilgang til Applikasjonen i henhold til punkt 2.1. Andre Moduler og Brukere kan kjøpes separat per filial, samt ekstra filialer kan kjøpes til.

3.2. Lisensene betales kvartalsvis på forhånd. Betalingsbetingelsene er netto 8 dager fra fakturadato. Betaling begynner ved aksept av denne Avtalen.

3.3. Lisensgiveren yter kostnadsfri support for instruksjon av Brukerne i forbindelse med implementeringen av Applikasjonen.

3.4. Lisensgiveren har rett til å justere Lisensbetalingen i henhold til punkt 3.1 med 3 måneders skriftlig varsel til Lisensinnehaveren. Hvis Lisensinnehaveren ikke kan akseptere justeringen av Lisensbetalingen, har denne rett til å si opp Avtalen med virkning fra datoen justeringen trer i kraft.

4. Data

4.1. Lisensinnehaveren er dataansvarlig og Lisensgiveren er databehandler med hensyn til personopplysningene som legges inn i eller på annen måte tilgår Applikasjonen.

4.2. Lisensinnehaveren garanterer at enhver filial som opprettes i henhold til punkt 2, aksepterer Lisensgiverens databehandleravtale før bruk av Applikasjonen starter. Lisensgiveren tilbyr at den administrerende Brukeren per filial ved opprettelsen i Applikasjonen kan godkjenne databehandleravtalen.

4.3. Lisensgiveren garanterer som databehandler overholdelsen av inngåtte databehandleravtaler samt overholdelse av databeskyttelseslovgivningen. Det henvises til Lisensgiverens særskilte databehandleravtale, som vedlegges som bilag 1. Databehandleravtalen, inkludert bilag, har forrang i forhold til alle avtaler mellom Partene.

4.4 Lisensinnehaveren har rett til å overføre og bruke data samlet gjennom Applikasjonen til egne systemer. Videre har Lisensinnehaveren rett til å overføre og bruke data som muliggjør at Lisensinnehaveren kan følge opp med Sluttkunder, forutsatt at disse via Applikasjonen har gitt sitt samtykke til dette ("Oppfølgingssamtykke").

4.5. Sluttkunden kan i Applikasjonen gis mulighet til å gi samtykke til at data om Sluttkunden videreformidles til Lisensinnehaverens samarbeidspartnere for å motta markedsføring. Lisensinnehaveren er berettiget til å videreformidle denne dataen til Lisensinnehaverens samarbeidspartnere, forutsatt at Sluttkunden har gitt sitt samtykke til dette.

5.Ansvar

5.1. Applikasjonen blir gjort tilgjengelig slik den er og forefinnes på tidspunktet for Avtalens inngåelse med de eventuelle oppdateringer og endringer som Lisensgiver eventuelt måtte stille til rådighet.

5.2. Lisensgiver forbeholder seg retten til uten ansvar midlertidig å avbryte tilgangen til Applikasjonen med eller uten varsel, hvis omstendigheter som er kritiske for driften av Applikasjonen eller på annen måte kritiske for Lisensgivers forretningsinteresser, nødvendiggjør dette. Lisensgiver er forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å forebygge slike avbrudd og for å sikre at avbruddet blir så kortvarig som mulig.

5.3. Lisensgiver vedlikeholder og utvikler løpende Applikasjonen. Lisensinnehaver vil få tilgang til oppdateringer i den grad som Lisensgiver måtte utvikle og frigjøre slike, såfremt at Lisensinnehavers lisens er omfattet herav. Lisensgiver er til enhver tid berettiget til å foreta tekniske endringer på Applikasjonen som Lisensgiver finner hensiktsmessige. Lisensgiver vil bestrebe seg på å begrense de ulemper som slike omlegginger og endringer måtte påføre Lisensinnehaver, og under streben etter høyest mulig driftsstabilitet.

5.4. Lisensinnehaver bærer risikoen for egen maskinvare og tekniske forhold. Det påligger til enhver tid Lisensinnehaver å sørge for at systemkrav er oppfylt for tilfredsstillende bruk av Applikasjonen.

5.5. En parts ansvar under eller i henhold til Avtalen kan under ingen omstendigheter overstige det totale Lisensbeløpet i de 12 månedene før den ansvarspådragende hendelsen.

5.6. Lisensgiver er under ingen omstendigheter ansvarlig for direkte eller indirekte tap, inkludert tap av omsetning, mistet fortjeneste eller besparelser, eller tap av goodwill eller omdømme, som følge av Lisensinnehavers bruk av Applikasjonen.

6. Ikrafttredelse og oppsigelse

6.1. Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter og varer til den sies opp i henhold til punkt 2.

6.2. Licenstager og Licensgiver er berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med minimum 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

7. Mislighold

7.1. Uavhengig av punkt 6.1 og 6.2 kan en part ved skriftlig meddelelse til den andre parten heve Avtalen uten ytterligere varsel og med øyeblikkelig virkning hvis den andre Parten misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

7.2. Som vesentlig mislighold regnes blant annet forsinket betaling, Lisensinnehavers kunngjøring om betalingsstans eller konkurs, samt enhver urettmessig bruk av Applikasjonen.

7.3. Lisensgiver forbeholder seg retten etter eget skjønn og uten ansvar midlertidig å avbryte tilgangen til Applikasjonen med eller uten varsel, inkludert for eksempel i tilfelle Lisensgiver mistenker at Applikasjonen brukes i strid med Avtalen.

8. Force Majeure

8.1. En part er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Avtalen, hvis det kan påvises at den manglende oppfyllelsen skyldes en hendelse som er utenfor den berørte partens kontroll (Force Majeure), inkludert for eksempel i tilfeller av krig, naturkatastrofer, terrorangrep, sabotasje eller brann.

9. Hemmelighold og fortrolighet

9.1. En part ("Mottakende Part") skal ikke videreformidle informasjon (uavhengig av form) mottatt av eller på vegne av den andre parten ("Videreformidlende Part") opp til eller etter inngåelsen av Avtalen, dersom informasjonen er angitt å være konfidensiell, eller som følge av deres natur åpenbart må anses for å være konfidensielle ("Konfidensielle Opplysninger"), med mindre: i) videreformidling kreves for at en person som arbeider for den Mottakende Part kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen (men bare i den grad videreformidlingen er nødvendig for at vedkommende kan utføre sitt arbeid, og forutsatt at den Mottakende Part oppfyller sin plikt til å sikre at slike personer er klar over og aksepterer sine forpliktelser om konfidensialitet); eller ii) videreformidling kreves i henhold til lov (forutsatt at den Videreformidlende Part uten unødvendig opphold, og så vidt mulig før videreformidlingen finner sted, informerer den andre parten om hvilke opplysninger som skal videreformidles og til hvilket formål, samt treffer enhver rimelig foranstaltning for å unngå og begrense en slik videreformidling).

9.2. Enhver videreformidling av Konfidensielle Opplysninger som tillates under pkt. 1, skal skje konfidensielt og bare i den grad personene som informasjonen videreformidles til, trenger å kjenne dem for å oppfylle sine forpliktelser. Den Mottakende Part skal sikre at slike personer er klar over og aksepterer å holde de berørte opplysningene konfidensielle.

9.3. Hver av partene skal kun bruke de Konfidensielle Opplysningene med det formål å oppfylle sine forpliktelser under Avtalen og ikke ellers til egen eller tredjeparts fordel.

9.4. Konfidensielle Opplysninger inkluderer ikke informasjon som: i) er tilgjengelig for offentligheten, med mindre denne tilgjengeligheten er en direkte eller indirekte følge av den Mottakende Parts, eller dennes ansattes, videreformidling av informasjonen i strid med deres fortrolighetsforpliktelse; eller ii) blir tilgjengelig for eller kommer den Mottakende Part i hende uten at dette strider mot bruks- og/eller videreformidlingsbegrensninger.

9.5. Denne klausul vedbliver at være i kraft i en periode på fem år efter Aftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.

9.6. En part er ikke berettiget til at omtale nærværende samarbejde uden samtykke, dog er Licenstager forpligtet til at angive Licensgiver som databehandler jævnfør reglerne om oplysningspligt.

10. Endringer av vilkår

10.1. Med forbehold for punkt 3.5 kan denne Avtalen av Lisensgiver endres med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til Lisensinnehaver. Dersom Lisensinnehaver ikke kan akseptere de varslede endringene, er Lisensinnehaver berettiget til å si opp Avtalen med virkning fra varselets utløp ved forhåndsvarsel skriftlig til Lisensgiver.

11. Overdragelse

11.1. Lisensinnehaver kan ikke uten skriftlig samtykke fra Lisensgiver overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Avtalen.

11.2. Lisensgiver er berettiget til å overdra samtlige rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til tredjepart.

12. Lovvalg og verneting

12.1. Denne avtalen og enhver tvist som måtte oppstå mellom Lisensgiver og Lisensinnehaver, er underlagt dansk rett og skal avgjøres ved Retten i Århus som første instans.

nb_NONorwegian

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.