Licensvillkor

1. Inledning

1.1. Dessa allmänna villkor samt övriga abonnemangsspecifika villkor (tillsammans "Avtalen") reglerar företagets ("Licensinnehavaren") användning av en av CarBuddii A/S, organisationsnummer 37510750, ("Licensgivaren") utvecklad Applikation, som möjliggör Licensinnehavarens hantering av lead management, körjournaler och uthyrningskontrakt för motoriserade fordon ("Applikationen") i digital form.

1.2. Applikationen erbjuds modulbaserat (Moduler), varigenom Licensinnehavaren kan köpa tillgång till ytterligare funktionalitet i Applikationen.

2. Licensvillkor

2.1. Licensgivaren tilldelar härmed Licensinnehavaren en royaltybaserad, icke-exklusiv, tidsbegränsad, ej underlicensierbar (enligt punkt 2), icke-överlåtbar licens att använda Applikationen för användning i de filialer genom vilka Licensinnehavaren driver sin verksamhet.

2.2. Licensinnehavaren är berättigad att upprätta filialer och medarbetare (Användare) som användare av Applikationen. Endast registrerade Användare är berättigade att använda Applikationen enligt Avtalet.

2.3. Licensinnehavaren garanterar att dess Användare inte i) använder Applikationen i strid med villkoren i Avtalet, ii) matar in, laddar upp eller på annat sätt överför material, inklusive data, text, grafik eller bilder, i strid med lagstiftningen eller tredje parts rättigheter, eller iii) kopierar, modifierar, ändrar, bearbetar, dekompilerar eller utför reverse engineering av Applikationen, såvida inte rätten härtill skulle följa av tvingande lagregler samt iiii) att Användarna inte ger tredje part tillgång till Applikationen.

2.4. Licensinnehavaren garanterar vidare att Applikationen endast används i överensstämmelse med den av Licensgivaren utarbetade instruktionen, och att de uppgifter som matas in i alla avseenden är korrekta, inklusive alla relevanta uppgifter om enskilda personer ("Slutkunder"). Slutkunder ska informeras om villkor för eventuell vidarebefordran av uppgifter till Licensgivaren samt övriga tredje parter.

2.5. Avtalet medför ingen överföring av immateriella rättigheter till Licensinnehavaren. Licensgivaren (eller dess licensgivare) behåller alla rättigheter till Applikationen, inklusive men inte begränsat till dess källkod samt text, musik, ljud, bilder, grafik och video.

3. Licens och betalning

3.1. Licensinnehavaren ska för Applikationen betala Licensgivaren en månatlig licens ("Licensavgiften") på kr. XXXXX exklusive moms per månad per filial, som i hela eller delar av den aktuella månaden har haft tillgång till Applikationen enligt punkt 2.1. Övriga Moduler och Användare kan köpas separat per filial, liksom extra filialer kan köpas till.

3.2. Licenserna betalas kvartalsvis i förväg. Betalningsvillkoren är netto 8 dagar från fakturadatum. Betalning påbörjas vid accept av närvärande Avtal.

3.3. Licensgivaren erbjuder kostnadsfri support för instruktion av Användarna i samband med införandet av Applikationen.

3.4. Licensgivaren är berättigad att justera Licensavgiften enligt punkt 3.1 med 3 månaders skriftligt varsel till Licensinnehavaren. Kan Licensinnehavaren inte acceptera justeringen av Licensavgiften är denne berättigad att säga upp Avtalet med verkan från den dag då justeringen träder i kraft.

4. Data

4.1. Licensinnehavaren är personuppgiftsansvarig och Licensgivaren är personuppgiftsbiträde vad gäller de personuppgifter som matas in i eller på annat sätt når Applikationen.

4.2. Licensinnehavaren garanterar att varje filial som upprättas enligt punkt 2, tillgår Licensgivarens personuppgiftsbiträdesavtal innan användning av Applikationen påbörjas. Licensgivaren erbjuder att den administrerande Användaren per filial vid upprättandet i Applikationen kan godkänna personuppgiftsbiträdesavtalet.

4.3. Licensgivaren garanterar som personuppgiftsbiträde efterlevnaden av de ingångna personuppgiftsbiträdesavtalen samt efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. Det hänvisas till Licensgivarens särskilda personuppgiftsbiträdesavtal, som bifogas som bilaga 1. Personuppgiftsbiträdesavtalet, inklusive bilagor, har företräde framför alla avtal mellan Parterna.

4.4 Licensinnehavaren är berättigad att överföra och använda data insamlad genom Applikationen till egna system. Dessutom är Licensinnehavaren berättigad att överföra och använda data som möjliggör att Licensinnehavaren kan följa upp med Slutkunderna, förutsatt att dessa via Applikationen har gett sitt samtycke till detta ("Uppföljningssamtycke").

4.5. Slutkunden kan i Applikationen gives mulighed for at give samtykke til, at den om Slutkundens indtastede data videregives til Licenstagers samarbejdspartnere med henblik på at modtage markedsføring. Licenstager er berettiget til at videregive denne data til Licenstagers samarbejdspartnere, forudsat at Slutkunden har givet samtykke hertil.

5.Ansvar

5.1. Applikationen tillhandahålls som den är och befanns vid tidpunkten för Avtalets ingående med eventuella uppdateringar och ändringar som Licensgivaren eventuellt kan tillhandahålla.

5.2. Licensgivaren förbehåller sig rätten att utan ansvar tillfälligt avbryta tillgången till Applikationen med eller utan förvarning, om omständigheter som är kritiska för driften av Applikationen eller på annat sätt kritiska för Licensgivarens affärsintressen kräver detta. Licensgivaren är skyldig att göra sitt yttersta för att förebygga sådana avbrott samt att säkerställa att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt.

5.3. Licensgivaren underhåller och utvecklar kontinuerligt Applikationen. Licensinnehavaren kommer att få tillgång till uppdateringar i den utsträckning som Licensgivaren kan utveckla och frigöra sådana, förutsatt att Licensinnehavarens licens omfattas härav. Licensgivaren är när som helst berättigad att göra tekniska ändringar på Applikationen som Licensgivaren finner lämpliga. Licensgivaren kommer att sträva efter att begränsa de olägenheter som sådana omstruktureringar och ändringar kan orsaka Licensinnehavaren och eftersträva högsta möjliga driftsstabilitet.

5.4. Licensinnehavaren bär risken för egen hårdvara och tekniska förhållanden. Det är alltid Licensinnehavarens ansvar att se till att systemkraven är uppfyllda för att kunna använda Applikationen på ett tillfredsställande sätt.

5.5. En parts ansvar under eller enligt Avtalet får i inget fall överstiga den totala licensavgiften under de 12 månaderna före den ansvarspådragande händelsen.

5.6. Licensgivaren är under inga omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta förluster, inklusive förlust av omsättning, utebliven vinst eller besparingar eller förlust av goodwill eller anseende, som följd av Licensinnehavarens användning av Applikationen.

6. Ikraftträdande och uppsägning

6.1. Avtalet träder i kraft vid dess undertecknande av båda parter och löper tills det sägs upp enligt punkt 2.

6.2. Licensinnehavare och Licensgivare är berättigade att skriftligen säga upp Avtalet med minst 1 månads varsel till slutet av ett kvartal.

7. Kontraktsbrott

7.1. Oavsett punkt 6.1 och 6.2 kan en Part genom skriftligt meddelande till den andra parten säga upp Avtalet utan ytterligare varsel och med omedelbar verkan, om den andra Parten bryter mot sina skyldigheter enligt Avtalet.

7.2. Som väsentligt kontraktsbrott anses bland annat försenad betalning, Licensinnehavarens anmälan om betalningsinställelse eller konkurs samt all olovlig användning av Applikationen.

7.3. Licensgivaren förbehåller sig rätten att efter eget godtycke och utan ansvar tillfälligt avbryta tillgången till Applikationen med eller utan förvarning, inklusive exempelvis i fall där Licensgivaren misstänker att Applikationen används i strid med Avtalet.

8. Force Majeure

8.1. En Part är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina skyldigheter enligt Avtalet, om det kan bevisas att den bristande uppfyllelsen beror på en händelse som ligger utanför den berörda partens kontroll (Force Majeure), inklusive exempelvis i fall av krig, naturkatastrofer, terrorattacker, sabotage eller brand.

9. Hemlighållande och konfidentialitet

9.1. En part (“Mottagande Parten”) får inte vidarebefordra information (oavsett dess form) som mottagits av eller på uppdrag av den andra parten (“Uppgifterande Parten”) upp till eller efter ingåendet av Avtalet, om informationen anges vara konfidentiell, eller på grund av dess natur uppenbarligen bör anses vara konfidentiell (“Konfidentiell Information”), såvida inte: i) vidarebefordran krävs för att en person som arbetar för den Mottagande Parten ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet (men endast i den utsträckning vidarebefordran är nödvändig för att den berörda personen ska kunna utföra sitt arbete, och förutsatt att den Mottagande Parten uppfyller sin skyldighet att säkerställa att sådana personer är medvetna om och accepterar sina skyldigheter om konfidentialitet); eller ii) vidarebefordran krävs enligt lag (förutsatt att den Uppgifterande Parten utan onödigt dröjsmål, och så långt som möjligt innan vidarebefordran äger rum, meddelar den andra parten vilka uppgifter som ska vidarebefordras och för vilket syfte, samt vidtar alla rimliga åtgärder för att undvika och begränsa en sådan vidarebefordran).

9.2. Varje vidarebefordran av Konfidentiell Information som tillåts enligt punkt 1 ska ske konfidentiellt och endast i den utsträckning personerna som informationen vidarebefordras till behöver känna till dem för att uppfylla sina skyldigheter. Den Mottagande Parten ska säkerställa att sådana personer är medvetna om och accepterar att hålla de berörda uppgifterna konfidentiella.

9.3. Var och en av parterna får endast använda Konfidentiell Information för att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet och inte annars till egen eller tredje parts förmån.

9.4. Konfidentiell Information inkluderar inte uppgifter som: i) är tillgängliga för allmänheten, såvida inte denna tillgänglighet är en direkt eller indirekt följd av den Mottagande Partens, eller dess anställdas, vidarebefordran av informationen i strid med deras konfidentialitetsåtaganden; eller ii) blir tillgängliga för eller kommer den Mottagande Parten till handa utan att detta strider mot användnings- och/eller vidarebefordringsbegränsningar.

9.5. Denna klausul fortsätter att vara i kraft under en period av fem år efter Avtalets upphörande, oavsett orsaken till upphörandet.

9.6. En part är inte berättigad att omnämna det aktuella samarbetet utan samtycke, dock är Licensinnehavaren skyldig att ange Licensgivaren som personuppgiftsbiträde enligt reglerna om informationsplikt.

10. Ändringar av villkor

10.1. Med förbehåll för punkt 3.5 kan detta Avtal av Licensgivaren ändras med fjorton (14) dagars skriftligt varsel till Licensinnehavaren. Om Licensinnehavaren inte kan acceptera de varslade ändringarna, är Licensinnehavaren berättigad att säga upp Avtalet med verkan från varselns utgång genom tidigare skriftligt varsel till Licensgivaren.

11. Överlåtelse

11.1. Licensinnehavaren kan inte utan skriftligt samtycke från Licensgivaren överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

11.2. Licensgivaren har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part.

12. Lagval och jurisdiktion

12.1. Detta avtal och eventuella tvister som uppstår mellan Licensgivaren och Licensinnehavaren ska regleras av dansk lag och ska avgöras av Aarhus Domstol som första instans.

sv_SESwedish

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.