Användervillkor

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor och övriga abonnemangsspecifika villkor (gemensamt kallade ”Avtalet”) reglerar bilhandlares (”Bilhandlaren”) användning av en app (”Appen”) med ett tillhörande administrationsverktyg som CarBuddii A/S, CVR-nr: 37510750, (”CarBuddii”) har utvecklat och som ger Bilhandlaren möjlighet att upprätta digitala hyresavtal och körjournaler för provkörning av personbilar och motorcyklar.

2. Licens

2.1 Härmed ger CarBuddii Bilhandlaren en royalitybaserad, icke-exklusiv, tidsbegränsad, icke-underlicensierbar och icke-överförbar licens för användning av i) Appen i syfte att upprätta hyresavtal och körjournaler för personer som önskar provköra personbilar och/eller motorcyklar samt ii) CarBuddiis onlineadministrationsverktyg, där användaren bl.a. får tillgång till de upprättade hyresavtalen och körjournalerna.

2.2 Alla medarbetare som är anställda hos Bilhandlaren och som använder Appen ska registreras som användare (”Användare”) av Appen. Enskilda Användare som har tilldelats ett personligt lösenord i samband med registreringen har rätt att använda Appen enligt Avtalet. Användarna får inte ge tredje part åtkomst till Appen och inte heller lämna ut sina lösenord till tredje part. Användarna får endast logga in i Appen från en enhet (t.ex. PC, läsplatta, telefon) åt gången. Den enskilda Användarens rätt att använda Appen upphör automatiskt och utan vidare underrättelse om personens anställning hos Bilhandlaren upphör.

2.3 Bilhandlaren ansvarar för att Bilhandlaren och dennes enskilda Användare inte i) använder Appen eller administrationsverktyget i strid med Avtalet, ii) inte matar in, laddar upp eller på annat sätt överför material, däribland data, text, grafik eller bilder, som strider mot lagstiftning eller tredjemans rättigheter och inte iii) kopierar, modifierar, ändrar, bearbetar, dekompilerar eller demonterar Appen eller administrationsverktyget såvida inte rätten att göra detta framgår av tvingande lagbestämmelser.

2.4 Bilhandlaren ansvarar vidare för att Appen och Administrationsverktyget enbart används i överensstämmelse med CarBuddiis instruktioner och att de uppgifter som matas in om de enskilda personer för vilka Appen används för att upprätta körjournaler eller hyresavtal (”Provkörare”) är korrekta.

3. Immateriella rättigheter

3.1 Föreliggande Avtal innebär inget överlåtande av immateriella rättigheter till Bilhandlaren. CarBuddii (eller dennes licensgivare) behåller samtliga rättigheter till Appen, administrationsverktyget samt allt annat material som CarBuddii har ställt till förfogande, däribland, men inte begränsat till, källkod, text, musik, ljud, bilder, grafik och videoklipp.

4. Drift, underhåll och uppdateringar

4.1 CarBuddii underhåller och genomför löpande uppdateringar av Appen och administrationsverktyget. Bilhandlaren får åtkomst till uppdateringar i den omfattning som CarBuddii utvecklar och släpper sådana.

4.2 CarBuddii har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande genomföra tekniska omstruktureringar eller ändringar av Appen eller administrationsverktyget. CarBuddii strävar efter att begränsa de olägenheter som sådana omstruktureringar och ändringar innebär för Bilhandlaren.

4.3 CarBuddii strävar även efter en så hög driftstabilitet som möjligt, men ansvarar inte för driftstörningar, däribland i samband med strömavbrott, virusattacker, nätverksfel och internetavbrott.

5. Licensbetalning

5.1 Bilhandlaren ska betala CarBuddii en licens (”Licensbetalningen”) enligt överenskommelse.

5.2 Licensbetalningen betalas för varje Användare som hela eller delar av månaden ifråga har haft möjlighet att använda Appen enligt punkt 2.2. Licensbetalningen betalas för varje Användare som hela eller delar av kvartalet ifråga har haft möjlighet att använda Appen enligt punkt 2.2.

5.3 Licensbetalningen betalas kvartalsvis i förskott såvida inget annat har avtalats. Betalningsvillkoren är åtta (8) dagar netto från fakturadatum.

5.4 CarBuddii har när som helst rätt att ändra den överenskomna Licensbetalningen i den mån som detta meddelas skriftligen minst en (1) full kalendermånad i förväg. Godkänner inte Bilhandlaren den meddelade ändringen av Licensbetalningen har Bilhandlaren rätt att, trots punkt 6, säga upp Avtalet med verkan från den tidpunkt då ändringen träder ikraft förutsatt att detta meddelas till CarBuddii skriftligen minst fjorton (14) dagar i förväg.

6. Ikraftträdande och upphörande

6.1 Avtalet träder ikraft när Bilhandlaren har godkänt det och gäller fram till att det sägs upp i enlighet med punkt 6.2.

6.2 Parterna kan säga upp Avtalet med skriftligt meddelande en (1) månad i förväg före ett kvartalslut.

6.3 Vid Avtalets upphörande ska Bilhandlaren, oavsett orsaken till upphörandet, betala eventuella utestående Licensbetalningar till CarBuddii inom sju (7) arbetsdagar.

7. Överträdelser

7.1 Trots punkt 6.1 och 6.2 kan en part med ett skriftligt meddelande till den andra parten häva Avtalet utan vidare underrättelse och med omedelbar verkan om den andra parten har gjort sig skyldig till väsentlig överträdelse av sina skyldigheter i förhållande till Avtalet.

7.2 Som väsentlig överträdelse betraktas bl.a. försenad betalning, Bilhandlarens anmälan om betalningsinställelse eller konkurs samt alla former av felaktig användning av Appen.

7.3 CarBuddii förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan ansvar tillfälligt avbryta åtkomsten till Appen eller administrationsverktyget med eller utan föregående meddelande, däribland t.ex. om CarBuddii misstänker att Appen används i strid med Avtalet.

8. Force Majeure

8.1 Parterna ansvarar inte för bristande uppfyllande av sina skyldigheter i förhållande till Avtalet om det kan styrkas att det bristande uppfyllandet beror på en händelse som ligger utanför parternas kontroll (force majeure), däribland t.ex. vid krig, naturkatastrofer, terrorattacker, sabotage eller brand.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Appen och det tillhörande administrationsverktyget ställs till förfogande i befintligt skick vid tidpunkten för Avtalets ingående med eventuella uppdateringar och ändringar som CarBuddii måste ställa till förfogande. CarBuddii bär inget ansvar för direkta eller indirekta förluster som Bilhandlaren lider till följd av dennes användning av Appen eller administrationsverktyget, däribland förlust av omsättning, intäkter, besparingar, goodwill eller skada på rykte. Bilhandlarens rätt till avhjälpande i de fall CarBuddiis gör sig skyldig till överträdelser begränsar sig till att upphäva Avtalet i enlighet med punkt 7.1.

9.2 Bilhandlaren ansvarar för egen hårdvara och tekniska förhållanden. Bilhandlaren bär alltid ett ansvar för att säkerställa att systemkraven som krävs för att kunna använda Appen och administrationsverktyget på ett tillfredsställande sätt är uppfyllda.

9.3 Bilhandlarens eller CarBuddiis ansvar enligt Avtalet kan aldrig överstiga den totala Licensbetalningen för de senaste sex (6) månaderna före händelsen som har utlöst ansvarsskyldigheten.

10. Överlåtande

10.1 Bilhandlaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i förhållande till Avtalet utan skriftligt samtycke från CarBuddii.

10.2 CarBuddii har rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till Avtalet till tredje part.

11. Behandling av personuppgifter

11.1 Bilhandlaren är personuppgiftsansvarig och CarBuddii är personuppgiftsbiträde vad gäller de personuppgifter om Provkörare som läggs in i Appen i samband med upprättandet av hyresavtal eller körjournaler eller som läggs i administrationsverktyget. Ytterligare information finns i det särskilda Avtalet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. CarBuddii bär inget ansvar för Bilhandlarens skyldigheter i förhållande till dataskyddslagstiftningen, däribland dennes skyldigheter att informera de registrerade, dvs. Provkörarna, om behandlingen av deras personuppgifter.

11.2 Bilhandlaren åtar sig att säkerställa att Provkörarna får information om Bilhandlarens integritetspolicy innan några personupplysningar matas in i Appen eller administrationsverktyget.

11.3 CarBuddii har rätt att använda personuppgifter och annan data som samlas in genom Appen för att ta fram statistik, marknadsanalyser och kundbeteendemönster. CarBuddii är personuppgiftsansvarig när det gäller behandling av personuppgifter enligt punkt 11.3. Bilhandlaren åtar sig att överlåta inmatning av personuppgifter och godkännande av villkor till Provkörarna för att säkerställa att de är medvetna om CarBuddiis integritetspolicy som det finns en länk till i Appen.

12. Sekretess

12.1 Parterna åtar sig att inte vidarebefordra konfidentiella uppgifter om den andra parten såvida inte i) uppgifterna offentliggörs, ii) den part som uppgifterna hänvisar till skriftligen samtycker till en sådan vidarebefordran eller iii) sådan vidarebefordran krävs enligt lagstiftning, dom eller administrativt beslut som fattas av en behörig offentlig myndighet. Användning av konfidentiell information som tas emot i enlighet med detta Avtal får endast ske i den utsträckning som det är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet såvida inget annat har överenskommits.

13. Ändringar av villkor

13.1 Med förbehåll för punkt 5.4 kan CarBuddii ändra detta Avtal med skriftligt meddelande till Bilhandlaren fjorton (14) dagar i förväg. Om Bilhandlaren inte godtar de meddelade ändringarna har Bilhandlaren rätt att säga upp Avtalet med verkan från då ändringarna träder ikraft förutsatt att ett skriftligt meddelande har skickats till CarBuddii.

14. Lagval och val av domstol

14.1 Detta Avtal och samtliga tvister som uppstår mellan CarBuddii och Bilhandlaren regleras av dansk rätt och ska avgöras vid Retten i Aarhus som första instans.