Brukerbetingelser

 1. Innledning

  1. Disse generelle vilkårene og øvrige abonnementspesifikke vilkår (“avtalen”) regulerer virksomhetens (“virksomheten”) bruk av en av appene som er utviklet av CarBuddii A/S, org.-nr. 37510750 (“CarBuddii”) og som gjør det mulig for virksomheten å generere digitale utleiekontrakter og kjøresedler til bruk for prøvekjøringer av kjøretøy (“appen”), samt tilhørende administrasjonsverktøy.
 2. Lisens

  1. CarBuddii gir herved virksomheten en royaltybærende, ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-underlisensbar, ikke-overdragbar lisens til å bruke i) appen med det formålet å genere utleiekontrakter og kjøresedler for personer som ønsker å prøvekjøre kjøretøy og/eller motorsykler, samt ii) CarBuddiis online administrasjonsverktøy, hvor det bl.a. er adgang til leiekontraktene og kjøresedler som genereres.
  2. Alle medarbeidere som er ansatt hos virksomheten og som bruker appen, må opprettes som bruker (“bruker”) av appen. Kun brukere, som i forbindelse med oppretting har fått utsendt et personlig passord er berettiget til å bruke appen i henhold til avtalen. Brukeren skal ikke gi en tredjeperson adgang til appen, akkurat som brukeren ikke må gi videre personlige passord til en tredjeperson. Brukeren kan kun foreta innlogging på appen fra én enhet (f.eks. pc, nettbrett, telefon) av gangen. Den enkelte brukers rett til å bruke appen opphører automatisk og uten ytterligere varsel hvis bruker opphører med å være ansatt hos virksomheten.
  3. Virksomheten står inne for at virksomheten og dens enkelte brukere ikke i) bruker appen eller administrasjonsverktøyet i strid med avtalen, ii) taster inn, laster opp eller på andre måter overfører materiale, herunder data, tekst, grafikk eller bilder, i strid med loven eller en tredjepersons rettigheter, eller iii) kopierer, modifiserer, endrer, bearbeider, dekompilerer eller foretar reverse engineering av appen eller administrasjonsverktøyet, med mindre retten til dette følger av ufravikelige lovregler.
  4. Virksomheten står videre inne for at appen og administrasjonsverktøyet kun brukes i samsvar med den instruksjon som CarBuddii har utarbeidet og at de opplysningene som tastes inn angående de enkelte personene, som appen brukes til å genere kjøresedler eller uteleiekontrakter til (“prøvekjører”) er korrekte i enhver henseende.
 3. Immaterielle rettigheter

  1. Inneværende avtale medfører ingen overdragelse av immaterielle rettigheter til virksomheten. CarBuddii (eller dennes lisensgiver) bevarer alle rettigheter til appen, administrasjonsverktøyet og alt annet materiale som CarBuddii stiller til rådighet, herunder, men ikke begrenset til, kildekode samt tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk og video.
 4. Drift, vedlikehold og oppdateringer

  1. CarBuddii vedlikeholder og foretar løpende oppdateringer av appen og administrasjonsverktøyet. Virksomheten vil få adgang til oppdateringer i det omfang CarBuddii måtte utvikle og frigi slike.
  2. CarBuddii er til enhver tid berettiget til å foreta de tekniske omlegginger eller endringer i appen eller administrasjonsverktøyet som CarBuddii finner hensiktsmessig. CarBuddii vil strebe etter å begrense de ulempene som slike omlegginger og endringer måtte påføre virksomheten.
  3. CarBuddii streber etter høyest mulig driftsstabilitet, men er uten ansvar for driftsforstyrrelser, herunder relatert til strømsvikt, virusangrep, nettverksfeil, internettavbrudd og lignende.
 5. Lisensbetaling

  1. Virksomheten må betale CarBuddii en lisens (“lisensbetaling”) i henhold til nærmere avtale. Bilforhandleren betaler lisensen til CarBuddiis partner i Norge, Triolink AS.
  2. Lisensbetalingen betales for hver bruker, som i hele eller deler av den gjeldende måned har hatt adgang til appen i henhold til punkt 2.2. Lisensbetalingen betales for hver bruker, som i hele eller deler av det gjeldende kvartal har hatt adgang til appen i henhold til punkt 2.2.
  3. Lisensbetalingen betales kvartalsvis forut, med mindre annet er avtalt. Betalingsbetingelsene er netto åtte (8) dager fra fakturadato.
  4. CarBuddii er til enhver tid berettiget til å regulere den avtalte lisensbetalingen, med mindre en (1) måneds skriftlig varsel til utgangen av en kalendermåned. Kan virksomheten ikke akseptere den varslede endringen av lisensbetalingen, er virksomheten berettiget til, uansett punkt 6, å si opp avtalen med virkning fra det tidspunktet hvor endringen trer i kraft, ved minst fjorten (14) dagers forutgående skriftlig varsel til CarBuddii.
 6. Ikrafttredelse og opphør

  1. Avtalen trer i kraft når virksomheten aksepterer den og er gyldig inntil den sies opp i henhold til punkt 6.2.
  2. Avtalen kan sies opp av en part med en (1) måneds skriftlig varsel til utgangen av et kvartal.
  3. Ved avtalens opphør, uansett årsak, må virksomheten betale CarBuddii evt. utestående lisensbetalinger innen sju (7) arbeidsdager.
 7. Misligholdelse

  1. Uansett punkt 6.1 og 6.2 kan en part ved skriftlig meddelelse til den annen part oppheve avtalen uten ytterligere varsel og med øyeblikkelig virkning, hvis den annen part misligholder betydelig sine forpliktelser i henhold til avtalen.
  2. Som betydelig misligholdelse betraktes bl.a. forsinket betaling, virksomheten anmeldelse av betalingsstansning eller konkurs samt enhver urettmessig bruk av appen.
  3. CarBuddii forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende og uten ansvar å midlertidig avbryte adgangen til appen eller administrasjonsverktøyet, med eller uten varsel, herunder f.eks. hvis CarBuddii får mistanke om at appen brukes i strid med avtalen.
 8. Force majeure

  1. En part er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen, hvis det kan dokumenteres at den manglende oppfyllelse skyldes en begivenhet som er utenfor den berørte parts kontroll (force majeure), herunder f.eks. ved krig, naturkatastrofe, terrorangrep, sabotasje eller brann.
 9. Ansvarsbegrensning

  1. Appen og det tilhørende administrasjonsverktøyet stilles til rådighet som det er og forefinnes på tidspunktet for avtalens inngåelse, med de evt. oppdateringene og endringene som CarBuddii evt. måtte stille til rådighet. CarBuddii påtar seg intet ansvar, herunder for direkte eller indirekte tap som virksomheten måtte lide som følge av dennes bruk av appen eller administrasjonsverktøyet, herunder tap av omsetning, tapt fortjeneste eller besparelser, tap av goodwill eller omdømmeskade. Virksomhetens rettsmiddel i forhold til CarBuddiis misligholdelser begrenser seg til å oppheve avtalen i samsvar med punkt 7.1.
  2. Virksomheten har selv ansvar for egen maskinvare og tekniske forhold. Virksomheten er til enhver tid ansvarlig for å sikre at systemkravene er oppfylte med henblikk på å kunne bruke appen og administrasjonsverktøyet på en tilfredsstillende måte.
  3. Virksomhetens eller CarBuddiis ansvar i forhold til avtalen kan ikke i noen tilfeller overstige den samlede lisensbetalingen i de siste seks (6) månedene forut for den hendelsen man er ansvarlig for.
 10. Overdragelse

  1. Virksomheten kan ikke uten skriftlig samtykke fra CarBuddii overdra rettighetene eller forpliktelsene sine i henhold til avtalen.
  2. CarBuddii er berettiget til å overdra samtlige rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjepart.
 11. Databehandling

  1. Virksomheten er behandlingsansvarlig og CarBuddii er databehandler, hva angår personopplysninger om prøvekjørere som tastes inn i appen med henblikk på å genere utleiekontrakter eller kjøresedler, eller som i forbindelse med dette tastes inn i administrasjonsverktøyet. Det henvises til spesielt inngåtte databehandleravtale. CarBuddii påtar seg intet ansvar for oppfyllelse av virksomhetens forpliktelser i henhold til personvernforordningen, herunder dennes forpliktelser til å gi de registrerte, herunder prøvekjørerne, beskjed vedrørende behandling av personvernforordningene deres.
  2. Virksomheten forplikter seg til å sikre at prøvekjørererne gjøres kjent med virksomhetens personvernerklæring, før det tastes personopplysninger i appen eller i administrasjonsverktøyet.
  3. CarBuddii er berettiget til å bruke personopplysninger og andre data som er samlet inn gjennom appen til utarbeiding av statistikk, markedsanalyser og kundeatferdsmønstre. CarBuddii er selvstendig behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i samsvar med punkt 11.3 virksomheten forplikter seg til å overlate inntasting av personopplysninger og aksept av vilkår til prøvekjørerne, slik at det sikres at disse gjøres kjent med CarBuddiis personvernerklæring, som det lenkes til i appen.
 12. Fortrolighet

  1. Partene forplikter seg hver især til å ikke videregi fortrolige opplysninger som er relatert til den annen part, med mindre i) informasjonen det gjelder blir offentlig tilgjengelig, ii) den part som opplysningene er relatert til, samtykker skriftlig til at de kan gis videre eller iii) lov, dom eller administrative beslutninger utført av en kompetent offentlig myndighet krever at opplysningene gis videre. Bruk av fortrolig informasjon som mottas under denne avtalen må kun skje i det omfang som er nødvendig av hensyn til å oppfylle avtalen, med mindre annet er avtalt.
 13. Endringer av vilkår

  1. Med forbehold for punkt 5.4 kan denne avtalen endres av CarBuddii med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til virksomheten. Dersom virksomheten ikke kan akseptere de varslende endringene, er virksomheten berettiget til å oppsi avtalen med virkning fra varselets utløp ved forutgående skriftlig varsel til CarBuddii.
 14. Lovvalg og verneting

  1. Denne avtalen og enhver tvist som kan oppstå mellom CarBuddii og virksomheten, er underlagt dansk rett og må avgjøres ved Retten i Aarhus som første instans.